Program 2017

 
Redningen af 17.500 kz-fanger ud af det brændende Nazi-Tyskland
Tirsdag d. 17. januar 2017 kl. 19.30
Sted: Sortebrødrehus, St. Sct. Mikkels Gade 12, 8800 Viborg

Foredrag ved Historiker, fhv. seniorforsker ved Rigsarkivet, Hans Sode-Madsen.

"De Hvide Busser 1941-45. Reddet fra Hitlers helvede” er beretningen om en helt enestående humanitær indsats rettet mod de tusindvis af danskere, som i løbet af 2. verdenskrig blev bragt til fængsler, tugthuse og kz-lejre i Tyskland. Mange både danske og norske koncentrationslejrfanger skylder Røde Kors pakkerne og den svenske greve Bernadottes Hvide Busser deres liv. Men fortællingen rummer mange myter, og myterne skygger for den kendsgerning, at pakkerne var arrangeret og betalt af det danske socialministerium, og at de fleste fanger blev reddet hjem ved ministeriets indsats – og i danske busser udlånt af DSB og diverse private ruter landet over.

Foredraget mindes de mange anonyme helte – chauffører, sygeplejersker og en hærskare af andre frivillige – som satte livet på spil for at redde deres deporterede landsmænd ud af Hitlers helvede. På baggrund af ministeriernes arkiver og private optegnelser og erindringer fortælles om hjælpearbejdet fra kommunisternes internering i sommeren 1941 til redningen ud af Nazi-Tysklands ruiner i maj 1945. Endelig omtales i et særskilt kapitel de fysiske og psykiske skader, fangerne pådrog sig, det såkaldte kz-syndrom, og hvorledes det smittede af på den familie, de vendte tilbage til. Hans Sode-Madsens far var blandt de reddede kz-fanger.
 
Foredraget er arrangeret i samarbejde med Folkeuniversitetet i Viborg.

_________________________________________________________
 
Generalforsamling i Historisk Samfund for Viborg-egnen
efterfulgt af foredrag
Tirsdag d. 21. februar 2017 kl. 19:00.
Sted: Sortebrødrehus, St. Sct. Mikkels Gade 12, 8800 Viborg
 
BEMÆRK: Mødet er flyttet fra den 22. til den 21. februar!
 
Generalforsamling:
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Formanden aflægger beretning for året 2016.
3. Kassereren fremlægger revideret regnskab for året 2016 til godkendelse.
4. Forslag om vedtægtsændring.
5. Valg til bestyrelsen. På valg er: Valg til bestyrelsen. På valg er: Ole Degn, Erling Greve Kristensen og Erik Jørgensen.
6. Valg af revisor. På valg er Henning Ringgaard Lauridsen.
7. Indkomne forslag meddeles til formand Erik Jørgensen senest 4 dage før generalforsamlingen
8. Eventuelt.

Herefter følger kl. 19.30 (ca.):

Erik Ejegod og hans stridslystne familie. Grave og udgravninger, der belyser denne del af Jellinge-konger. En kongeslægt, der på dette tidspunkt havde nær tilknytning til Viborgegnen

Foredrag ved middelalderarkæolog, lektor emeritus og æresdoktor v. Lunds universitet Jens Vellev

På monumentet på Borgvold mindes Erik Ejegod og hans kongehylding på Viborg Landsting. Senere drog samme konge på pilgrimsfærd til Jerusalem, men døde undervejs på Cypern. I 1996 satte Jens Vellev en mindeplade op i Paphos på Cypern, hvor Erik menes begravet.

Hans sønner og børnebørn stredes om tronen. Mest berømt er kampene mellem Knud, Svend og Valdemar, hvor Svend – efter at have myrdet Knud – mødtes i kamp med Valdemar (senere kendt som den Store) ved Grathe Hede. Jens Vellev vil berette om de spændende udgravninger, der gennem de senere år er foretaget på dette sted.

Foredraget er arrangeret i samarbejde med Folkeuniversitetet i Viborg.
 
_________________________________________________________ 
 
Da Viborg blev kulturel foregangsby
Tirsdag d. 21. marts 2017 kl. 19:30.
Sted: Sortebrødrehus, St. Sct. Mikkels Gade 12, 8800 Viborg.

Foredrag ved magister, ph.d. i litteraturvidenskab Karin Bang
 
Omkring 1960 så det sløjt til med tilslutningen til kulturelle arrangementer i Viborg. De kulturelle foreninger og institutioner i byen manglede både mellemmer og penge. Derfor sluttede de sig sammen og arrangerede fem år i træk en kulturuge med et imponerende program. Kulturugen blev en stor succes. Viborg kom på det kulturelle landkort og blev en kulturel forgangsby. Hvad der foregik kulturelt i byen havde både pressens og kulturministeriets bevågenhed. Desværre kneb det gevaldigt med økonomisk støtte fra bystyret, der kun kunne strække sig til at stille lokaler til rådighed for alle de fremragende arrangementer, som byens kulturelle ildsjæle brugte tid og kræfter på at tilbyde interesserede borgere. Blandt andet derfor blev det kun til fem kulturuger. Kultur kan ikke leve af lovprisning alene.

Karin Bang vil fortælle om arbejdet med bogen "Kulturugerne i Viborg - en kulturel pionergerning", der udkommer 22. november 2016.

Foredraget er arrangeret i samarbejde med Folkeuniversitetet i Viborg.
 
_________________________________________________________
 
Mission, nødhjælp og kvindekamp under det armenske folkedrab
Torsdag d. 20. april 2017 kl. 19:30.
Sted: Sortebrødrehus, St. Sct. Mikkels Gade 12, 8800 Viborg.

Foredrag ved cand.mag. Matthias Bjørnlund, ekstern lektor, Danish Institute for Study Abroad (DIS)
 
En af det 20. århundredes største forbrydelser fandt sted i Osmannerriget – det nuværende Tyrkiet og omegn – da landets armenske befolkning blev delvist udryddet under 1. Verdenskrig, mens nationalismen spredte sig under mottoet ”Tyrkiet for tyrkerne”.

Begivenheden havde særlig bevågenhed i Danmark og resten af Skandinavien blandt intellektuelle, græsrodsorganisationer - herunder missionsbevægelserne - og i den almindelige befolkning. Det var særligt pga. de danske, svenske og norske missionærer, diplomater og hjælpearbejdere, der på helt tæt hold bevidnede og rapporterede om folkedrabet. Af et betragteligt antal kvindelige missionærer kom flere fra det midtjyske, hvilket også vil blive behandlet i foredraget.

Udover disse aspekter vil foredraget også kort introducere armenierne, spørgsmålet om hvorfor de endte som forfulgt mindretal i Osmannerriget, selve udryddelsesprocessen samt folkedrabets humanitære, diplomatiske og politiske efterspil i dag.

Foredraget er arrangeret i samarbejde med Folkeuniversitetet i Viborg.
 
_________________________________________________________
 
Vestindisk aften med buffet og foredrag   Tilmelding nødvendig
Fredag d. 19. maj 2017 kl. 18:00.
Sted: Pavillionen, Niels Bugges Kro, Ravnsbjergvej 69, Dollerup, 8800 Viborg.
 
I anledning af 100-året for salget af de dansk-vestindiske øer indbyder Historisk Samfund til de sidste år på de vestindiske øer – set gennem en viborgensers øjne – samt musikalsk underholdning ved "Roy Pascal Steel Duo" på olietønder og perkussion.
 
Aftenens forløb (med forbehold for ændringer)
Vestindisk velkomstdrink på terrassen kl. 18.00. Musikalsk underholdning ved ”Roy Pascal Steel Duo”, der spiller vestindiske inspireret musik.
 
Omtrent kl. 18.30 påbegyndes serveringen af en vestindisk buffet. Det vestindiske køkken er især baseret på fjerkræ, skaldyr og eksotiske frugter. Værtsparret på Niels Bugges Kro har lovet os et spændende og festligt måltid.

Efter første servering vil der blive afholdt foredrag, og derefter fortsætter serveringen af den vestindiske buffet samtidigt med, at der er fortsat musikalsk underholdning ved den caribiske ”Roy Pascal Steel Duo”.
 
Foredrag ved overlæge emeritus Magne Juhl:
 
Forbindelse mellem De vestindiske Øer og Viborg for 100 år siden
 
Foredraget er baseret på de bevarede breve skrevet på St. Croix af Astrid Helweg-Larsen til faderen i Viborg, stiftsfysikus Peter Wilken Heiberg, og breve skrevet til hendes søn, som blev sendt hjem til Danmark for at gå i skole, fortæller mange ting om forholdene på De vestindiske Øer under første verdenskrig og på tiden, hvor øerne blev solgt til USA. Astrids mand, Povl Helweg-Larsen, blev i 1910 præst og senere provst på St. Croix, hvorfor ægteparret med deres to ældste sønner rejste til øen, hvor de blev til efter salget af øerne. Astrids svigerfar, stiftsprovst i Viborg Vilhelm Helweg-Larsen, foretog efter sin pensionering en tur til St. Croix. Herom foreligger en beskrivelse skrevet af Poul, der også har skrevet om deres hjem i præsteboligen i Christiansted. Med denne beskrivelse foreligger interessante billeder. Oplysningerne i brevene kombineres i foredraget med historien om salget af øerne og forholdene blandt de danske embedsmænd på øerne, hvor Pouls onkel var guvernør.

Foredraget afholdes i samarbejde med Viborg Folkeuniversitet.
 
Prisen for aftenens arrangement vil være kr. 300,- inkl. velkomstdrink.
 
Tilmelding til Erling Greve Kristensen på mail: handskegreven@mail.dk eller på tlf. 8663 8989 inden 1. april 2017. Efter 1. april vil prisen for deltagelse blive opkrævet. Tilmelding sker efter først-til-mølle-princippet. Der er i alt plads til 65 personer i Pavillonen.
 
_________________________________________________________
 
Rosborg på Ormstrup og 1700-tallets midtjyske bønder
Torsdag d. 28. september 2017 kl. 19:30.
Sted: Ormstrup Gods, Ormstrupvej 33, 8850 Bjerringbro.
 
BEMÆRK ÆNDRING AF STEDET FOR ARRANGEMENTET!
 
Foredrag ved lektor, Dr.phil. Bo Fritzbøger, Saxo Instituttet v. Københavns Universitet
 
Fra omkring 1720 og indtil sin død i 1752 rådede bondesønnen Hans Rosborg fra Mønsted over Ormstrup Gods; først som forpagter og siden som herremand. Han var et mere end almindelig stridbart gemyt, og hans uafladelige procesmageri har sat sig spor i hobevis af domme og retsreferater fra tiden. Fordi de mange retssager angik alle sider af menneskelivet, giver dette righoldige kildemateriale helt enestående muligheder for indblik i både hverdagens trummerum og skæbnesvangre hændelser i særlig Sahl og Gullev sogne. Bo Fritzbøger, der på GADS Forlag har udgivet bogen “En lumpen stodder” med afsæt i netop Rosborgs gøremål, vil på dette grundlag give en række indtryk af dagligliv på landet i 1700-årenes første halvdel. Ikke mindst om det undertiden uklare magtforhold mellem godsejer og fæstebonde.

Forud for foredraget vil det være muligt at bese Sahl Kirke og en messehagel, lavet af Dronning Anna Sophie (Rewentlows) gamle brudekjole, der blev forandret til messehagel af Hans Rosborgs svigermor.

Foredraget er arrangeret i samarbejde med Folkeuniversitetet i Viborg og Sahl Menighedsråd.
 
_________________________________________________________
 
Bondens frisættelse
Onsdag d. 25. oktober 2016  kl. 19:30.
Sted: Sortebrødrehus, St. Sct. Mikkels Gade 12, 8800 Viborg.

Foredrag ved Arkivchef emerita, Dr. phil. Birgit Løgstrup
 
De store landboreformer fra 1750-1810 resulterede i bondens frisættelse. Dermed menes den ændring, der skete i bondens livsbetingelser i reformtiden. Jorden blev udskiftet, så han slap for det til tider knugende landsby-fællesskab. Fæstebonden fik mulighed for at købe sig fri af fæstevæsenet, så han blev selvejer. Eller dette fæstevæsen blev for de tilbageblevne fæstere ændret ad lovgivningens vej til det nye fæstevæsen, så godsejerens magt blev indskrænket: Stavnsbåndet blev ophævet. Hoveriet blev fastlåst. Staten forøgede sit tilsyn med godsejernes magtbeføjelser. Det medførte, at individualismen tid begyndte hos bønderne.

Måske den største omvæltning i Danmarks historie! Der var uro, men alligevel fandt forandringerne i Danmark sted uden revolution. Flere andre lande forsøgte det samme, men her løb det ud i sandet i første omgang. Bag lå det 18. århundredes store frihedsideer, som blomstrede op i Frankrig. Men begivenhederne her førte til den store revolution. Hvorfor lykkedes det så i Danmark? Foredragsholderen vil give sit bud herpå.

Foredraget er arrangeret i samarbejde med Folkeuniversitetet i Viborg.
 
_________________________________________________________
 
"Fra Viborg-egnen 2017" - præsentation af årbogen 2017
Mandag d. 20. november 2016 kl. 15:00.
Sted: Sortebrødrehus, St. Sct. Mikkels Gade 12, 8800 Viborg.

Historisk Samfund vil denne eftermiddag være vært ved en lille forfriskning i anledning af udgivelsen af årbogen:

"Fra Viborg-egnen 2017"

Flere af forfatterne til artiklerne vil være til stede og fortælle om arbejdet med stoffet. Vi opfordrer medlemmerne til at møde frem og samtidig afhente deres eksemplar af årbogen, da der tillægges porto til kontingentet ved forsendelse.

Denne eftermiddag afsløres også programmet for 2018.
 
  
 
 
Det trykte program 2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Historisk Samfund for Viborg-egnen | CVR: 37510556 | Samfundets ekspedition Tlf. 86 62 90 31