Program 2018

 
Knud den Store af Danmark og England 1016/19-1035
Torsdag d. 25. januar 2018 kl. 19.30
Sted: Sortebrødrehus, St. Sct. Mikkels Gade 12, 8800 Viborg

Foredrag ved ph.d. Marie Bønløkke Missuno.

I 1016 blev Knud den Store konge i England, og det var her, han tilbragte størstedelen af sin liv. Men vi møder også Knud og hans folk i Danmark. For eksempel da Knud omkring 1019 vendte hjem til Danmark for at vinde tronen her og bl.a. besøgte Viborg på sin vej. Året før havde han sendt sin erobringsflåde hjem, og senere indsatte han jarlerne Thorkil Høje, Ulf og senere kongesønnen Hardeknud som regenter i Danmark. Det er disse begivenheder og mennesker samt deres betydning i den tidlige middelalders Danmark, der er fokus i dette foredrag.
 
Foredraget er arrangeret i samarbejde med Folkeuniversitetet i Viborg.
 
Knud den Store og Ælgifu/Emma dedikerer et kors til alteret i New Minster, Winchester. Illustration fra Liber Vitae ca. 1031 (Stowe Ms 944, folio 6). Fra Wikimedia Commons.

_________________________________________________________
 
Generalforsamling i Historisk Samfund for Viborg-egnen
efterfulgt af foredrag
Tirsdag d. 20. februar 2018 kl. 19:00.
Sted: Sortebrødrehus, St. Sct. Mikkels Gade 12, 8800 Viborg
 
Generalforsamling:
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Formanden aflægger beretning for året 2017.
3. Kassereren fremlægger revideret regnskab for året 2017 til godkendelse.
4. Valg til bestyrelsen. På valg er: Valg til bestyrelsen. På valg er: Roar Ploug, Finn Højbjerg, Lars Agersnap Larsen, Steffen Elmer Jørgensen og Karen Elisabeth Stub.
5. Valg af revisor. På valg er Henning Ringgaard Lauridsen.
6. Indkomne forslag meddeles til formand Erik Jørgensen senest 4 dage før generalforsamlingen
7. Eventuelt.

Herefter følger foredrag kl. 19.30 (ca.):

Tilbage til naturen – eller omvendt - natursyn fra 1700-tallet til nu.

Foredrag ved naturvejleder, tidligere skovfoged ved Hedeselskabet og mangeårig leder af Naturskolen i Viborg Kommune, Jens Frydendal.

I det meste af menneskehedens historie har naturen været opfattet som en fjende, der skal bekæmpes med alle midler, og udnyttes til gavn for menneskene. Fra 1700-tallet og frem er de tekniske midler i denne kamp udviklet så kraftigt, at nogen for 100 år siden begyndte at blive bekymret for, om naturen overhovedet ville overleve kampen. Begreber som naturbeskyttelse og fredning vandt så småt indpas. Først meget spagfærdigt, men senere med større vægt.

Med sin baggrund fra barndommen på den vestjyske hede, over ansættelse i Det danske Hedeselskab til leder af Naturskolen i Viborg Kommune, har Jens Frydendal oplevet kampen om naturen, i al fald det seneste halve århundrede. Det kommer der en noget turbulent gennemgang af de skiftende natursyn ud af - fra tidligere tiders nyttesyn frem til naturbeskyttelsestankerne og klimakrisens behov for at se på det hele i et helt nyt perspektiv.

Foredraget er arrangeret i samarbejde med Folkeuniversitetet i Viborg.
 
_________________________________________________________ 
 
Hvorfor danskerne blev danske
Torsdag d. 22. marts 2018 kl. 19:30.
Sted: Sortebrødrehus, St. Sct. Mikkels Gade 12, 8800 Viborg.

Foredrag ved professor emeritus Uffe Østergaard.
 
Uffe Østergaard vil ud fra sin bog "Hvorfor er danskerne danske?" give sit bud på, hvad der har skabt den danske nationalitet, samt hvilken indflydelse reformationen har haft på denne udvikling. I sin historiske gennemgang sporer han den danske identitets opblomstring som et resultat af vækkelsesbevægelserne fra slutningen af 1700-tallet. I et samspil med politiske partier blev en fast national identitet slået fast i starten af 1900-tallet.

"Hvorfor er danskerne danske?" påstår ikke, at det er Luther eller Grundtvig der har skabt danskerne, men grundlaget blev lagt med Luthers reformation, der især i Norden blev taget godt imod.

Foredraget er arrangeret i samarbejde med Folkeuniversitetet i Viborg.
 
_________________________________________________________
 
Carl Heinrich Petersen, en havkat i hyttefadet
Onsdag d. 18. april 2018 kl. 19:30.
Sted: Sortebrødrehus, St. Sct. Mikkels Gade 12, 8800 Viborg.

Foredrag ved forfatter og højskolelærer Henning Pedersen, Hersom.
 
Det stod ikke skrevet ved Carl Heinrich Petersen vugge i 1915, at han en dag skulle beære Viborg ved som den første i byen at blive æresdoktor ved Aarhus Universitet. Den arbejdsløse cigarmager forlod i 30’erne sin fødeby og boede i mange år i København og levede af tilfældige jobs om bagerbud, snekaster, spildsamler etc., for i 1950’erne at vende tilbage til Viborg, hvor han boede til sin død i 1988.

I slutningen af krigen var Carl Heinrich interneret i bl.a. Horserød og Frøslev på grund af sine aktiviteter, der bl.a. omfattede arbejde med det illegale blad ”Arbejder-Opposition.” Med støtte fra Frihedsfonden tog han en lærereksamen og arbejdede da også som lærervikar en kort tid. Men det var som forfatter og foredragsholder han havde sit egentlige virke og slog sit navn fast. Han viden om venstrefløjen, arbejderbevægelsen og alskens antiautoritære grupperinger var næsten legendarisk, og han drev ”Anarkistisk Boghandel” fra sin bopæl i Gothersgade i Viborg.

Hans forhold til sin fødeby forblev problematisk. Han gav ikke fem flade øre for det pæne borgerskab og udgav da også en artikel med titlen ”Viborg er noget lort – men der er også lyspunkter”. På sine gamle dage formildedes han dog noget, da han blev medlem af forfattergruppen ”Komplot” og da han fik bevilget kommunal hjemmehjælp. Han testamenterede sin ejendom i Gothersgade til en fond bestyret af lejerne.

Foredraget er arrangeret i samarbejde med Folkeuniversitetet i Viborg.
 
_________________________________________________________
 
Jelling - kongemagt og korsvej
Onsdag d. 16. maj 2018 kl. 19:30.
Sted: Sortebrødrehus, St. Sct. Mikkels Gade 12, 8800 Viborg.
 
Foredrag ved overinspektør v. Nationalmuseet og Kongernes Jelling, Hans Ole Matthiesen.
 
Man behøver bare at slå op i sit pas for at se, hvilken stor rolle Jelling spiller i dag: Motiver fra den store Jellingsten fortæller her en godt 1000 årig historie. For få år siden troede vi alle, at historien om Jelling var bundet til de to høje, de to runestene og den mystiske begravelse af en person fra samfundets øverste klasse – tilmed inde i en kirke. Men store udgravninger fra 2006 til 2013 har bragt nye fund for dagens lys og vores tolkning af hele kongemagtens historie skal spejles i disse nye rammer. I denne sammenhæng spiller vikingegraven i Mammen tilmed en spændende rolle. 
 
Foredraget er arrangeret i samarbejde med Folkeuniversitetet i Viborg.
 
_________________________________________________________
 
Mennesket har altid vandret. Folkevandringer og vendepunkter i historien       Tilmelding nødvendig
Torsdag d. 20. september 2018 kl. 19:00.
Sted: Skakbrættet, Viborg Hovedbibliotek, Vesterbrogade 15, 8800 Viborg.
 
Bemærk: Tilmelding til Viborg Hovedbibliotek på tlf. 87 87 34 78 senest 20. september 2017 kl. 12. Entré kr. 20 betales ved indgangen.
 
Foredrag ved arkæolog og museumsinspektør ved Nationalmuseet, Jeanette Varberg. 

I foredraget fastslår Jeanette Varberg, at det slet ikke er noget nyt, at mennesket vandrer. Faktisk har vi altid vandret. Nogle gange drevet af eventyrlyst og oplevelsestrang. Andre gange pga. nød, sult og krige. Ofte har klimaet også spillet en rolle.

Varberg starter med menneskets begyndelse i Afrika, hvorfra vi drog ud og siden befolkede stort set hele kloden. Efter mange årtusinder som jægere og samlere begyndte vi at dyrke jorden, hvilket både medførte en befolkningseksplosion samt en ændring af landskabet, idet skovene blev fældet for at opdyrke jorden.

Atter mange tusind år senere i Bronzealderen var en række angreb af Havfolket mod landene omkring det østlige Middelhav en af hovedårsagerne til Bronzealderens kollaps.

Jernalderen bragte vandringer af kimbrerne, kelterne og teutonerne, som bl.a. pressede Romerrigets grænser. Det blev dog hunnerne, der blev sidste strå i Det Vestromerske Riges kollaps, hvilket atter satte gang i store folkevandringer.

Varberg kommer også ind på vikingerne, den sorte død, den lille istid, opdagelsen af Den Nye Verden og slavehandlens betydning, før hun fører os op i nutiden med de to verdenskrige og flygtningekrisen 2015.

Foredraget er arrangeret i samarbejde med Viborg Hovedbibliotek. 
 
_________________________________________________________
 
Den russiske revolution 1917
Torsdag d. 25. oktober 2018  kl. 19:30.
Sted: Sortebrødrehus, St. Sct. Mikkels Gade 12, 8800 Viborg.

Foredrag ved lektor, lic. phil. Erik Kulavig, Syddansk Universitet,
Odense.
 
På baggrund af en udflugt tilbage til lange linjer og konjunkturer i russisk historie vil henholdsvis Februarrevolutionen og Oktoberrevolutionen blive gennemgået og diskuteret.

Nogle af de spørgsmål, der vil blive drøftet er: Hvordan ser revolutionerne ud i henholdsvis et politisk historisk, et socialhistorisk og et kulturhistorisk perspektiv? Var revolutionen i februar en ægte revolution og den i oktober et bolsjevistisk statskup? Hvilken rolle spillede sovjetterne? Hvilke planer havde Lenin og Trotskij forud for revolutionen, og hvilken politik blev der faktisk ført, efter de havde grebet magten? Hvilke konsekvenser fik revolutionen og den første tid derefter for Ruslands og Sovjetunionens videre udvikling?

Foredraget er arrangeret i samarbejde med Folkeuniversitetet i Viborg.
 
_________________________________________________________
 
"Fra Viborg-egnen 2018" - præsentation af årbogen 2018
Mandag d. 19. november 2018 kl. 15:00.
Sted: Sortebrødrehus, St. Sct. Mikkels Gade 12, 8800 Viborg.

Historisk Samfund vil denne eftermiddag være vært ved en lille forfriskning i anledning af udgivelsen af årbogen:

"Fra Viborg-egnen 2018".

Flere af forfatterne til artiklerne vil være til stede og fortælle om arbejdet med stoffet. Vi opfordrer medlemmerne til at møde frem og samtidig afhente deres eksemplar af årbogen, da der tillægges porto til kontingentet ved forsendelse.

Denne eftermiddag afsløres også programmet for 2019.
 
  
 
 
Det trykte program 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Historisk Samfund for Viborg-egnen | CVR: 37510556 | Samfundets ekspedition Tlf. 86 62 90 31