Vedtægter

VEDTÆGTER FOR HISTORISK SAMFUND FOR VIBORG-EGNEN

§ 1 Samfundets formål er at vække historisk interesse hos egnens befolkning og indsamle oplysning om historiske begivenheder, om befolkningens liv og færden i tidligere tid og om personer, der har haft særlig betydning for denne del af landet, samt at værne de historiske minder.

§ 2 Dette formål søges fremmet dels ved udgivelse af en årbog med lokalhistorisk indhold, dels ved afholdelse af offentlige møder på dertil egnede steder med foredrag af historisk indhold, og ved at bidrage til og støtte udgivelsen af historiske arbejder vedrørende egnen osv. Der kan oprettes sektioner til varetagelse af medlemsgruppers særlige faglige interesser.
 
§ 3 Medlemsbidraget fastsættes af bestyrelsen og meddeles i forbindelse med indkaldelse til førstkommende generalforsamling. Alle medlemmer modtager gratis samfundets årbog.

Udmeldelse må ske inden regnskabsårets udgang.

§ 4 Bestyrelsen består af mindst 7 medlemmer, der skal være bosiddende på egnen, og som vælges ved almindelig stemmeflerhed på den årlige generalforsamling for et tidsrum af 3 år. De afgår skiftevis med 1/3 hvert år. Genvalg kan finde sted.

§ 5 De i § 2 nævnte sektioner arbejder selvstændigt under ansvar over for bestyrelsen.
 
§ 6 Historisk Samfund tegnes af formand og kasserer i fællesskab. Bestyrelsen kan give fuldmagt til, at kassereren alene kan få adgang til at hæve og overføre penge via samfundets netbankkonto i Samfundets pengeinstitut. Både formand og kasserer kan råde over dankort til netbankkonto. Regnskabsåret følger kalenderåret. Regnskabet revideres af 2 revisorer, der vælges på den årlige generalforsamling for 2 år ad gangen og afgår skiftevis.

§ 7 Den ordinære generalforsamling afholdes inden 1. maj og indkaldes med mindst 8 dages varsel. På denne skal der

1. afgives beretning om samfundets virksomhed i det foregående år,

2. fremlægges det reviderede årsregnskab og tages beslutning om dets godkendelse,

3. foretages valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor

Desuden behandles de sager, der af bestyrelsen forelægges, samt forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet. Sådanne forslag må, senest 4 dage før før generalforsamlingen afholdes, anmeldes til formanden.

§ 8 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 50 medlemmer skriftligt fremsætter forlangende derom.

§ 9 Alle sager afgøres ved simpel stemmeflerhed.

Ændringer i vedtægterne kan kun ske på en ordinær generalforsamling og kun, når indkaldelsen hertil har indeholdt meddelelse om, at der vil blive forhandlet sådanne ændringer, samt når 2/3 af de mødte stemmer derfor.

§ 10 Generalforsamlingen såvel som andre møder bekendtgøres ved skriftlig meddelelse til medlemmerne eller på anden måde, som bestyrelsen måtte finde det mest praktisk

Generalforsamlingen ledes af en af de mødte valgt dirigent. Denne træffer beslutning om fremgangsmåden ved stemmeafgivningen.

§ 11 Opløses samfundet, overgår dets arkiv til Landsarkivet for Nørrejylland og dets beholdning af tryksager til Viborg Centralbibliotek.

Om anvendelse af samfundets eventuelle formue tages der bestemmelse af den afsluttende generalforsamling.

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling 11. april 1973, 8. februar 1996, 1. marts 2007 og 21. februar 2017.

Historisk Samfund for Viborg-egnen | CVR: 37510556